«Νά ξέρης πολλές γλῶσσες εἶναι καλό, νά συγκρατῆς αὐτήν πού ἔχεις εἶναι σημαντικό».

῾O θυμόσοφος λαός μας λέει:

Καί πάλι σοφά ἀποφαίνεται ὁ λαός μας. Καί πάλι ἀξιολογεῖ σωστά. Καί πάλι βάζει τά πράγματα στή θέσι τους. Καί πάλι ἐπισημαίνει τό ἀναγκαιότερο. Καί πάλι δίνει ὁδηγίες πρός ναυτιλλομένους, γιά νά μήν ὑπάρξουν ναυάγια.

Διαβάστε περισσότερα »

Advertisements

Ὁ λέων κεκοίμηται!

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 29.1.2013 ἕνας ταπεινός λευίτης τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας τίμιος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας ἄνθρωπος τῆς θυσίας καί τῆς προσφορᾶς.
Μετέστη εἰς τάς αἰωνίους μονάς ὁ πατήρ Θεόφιλος, ὁ γέροντας τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα »

Μιά προσευχή

Κύριε,
Χρονιάρες μέρες, ἀλλά ἐγώ πάλι τόν πόνο μου σκύβω μπροστά Σου γιά νά πῶ. Πονῶ, Κύριε.
Κι ὅταν ὁ πόνος εἶναι δικός μου, στό σῶμα ἤ στήν ψυχή, δέν μέ πονάει τόσο. Τόν μετράω, τόν ζυγίζω, γυμνάζω τούς ὤμους, ὑπολογίζω τίς ἀντοχές… καί τόν σηκώνω.
Ἀλλά ὅταν πονάη ὁ ἀδελφός, αὐτός ὁ πόνος ἀφόρητος μοῦ φαίνεται.

Διαβάστε περισσότερα »

28η Ὀκτωβρίου


Ἡ μοναδική ἐθνική μας ἑορτή, ἡ ὁποία ὡδήγησε τόν εὐσεβῆ ἑλληνικό λαό σέ μιά ἑνότητα καί σέ μιά ἀδιατάρακτο ἐθνική ὁμοψυχία, εἶναι ἡ 28η Ὀκτωβρίου, τό ΟΧΙ τοῦ 1940. 
Τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες βρέθηκαν ἑνωμένοι,  ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς ἰδεολογίας. Μορφωμένοι καί ἁπλοί βοσκοί, πλούσιοι καί πτωχοί, παλληκάρια ἀμούστακα καί ἀσπρομάλληδες ἄνδρες, ὅλοι μέ ζῆλο καί ἐνθουσιασμό. Ἱερεῖς καί ποιμένες, γονυκλινεῖς προσεύχονται γιά τά στρατευμένα παιδιά, κάθε βράδυ. Νέες κοπέλλες προσέρχονται στίς τάξεις τῶν ἀδελφῶν νοσοκόμων. Ἱερεῖς πλαισιώνουν τίς στρατιωτικές μονάδες, γιά νά καλύψουν τίς θρησκευτικές ἀνάγκες. Ἐμψυχώνουν  καί ἐνθαρρύνουν τούς Ἕλληνες φαντάρους μας καί ὅλο τό ἔμψυχο δυναμικό τοῦ Ἔθνους μας βρίσκεται σέ ἀσυγκράτητο ἐνθουσιασμό.

Διαβάστε περισσότερα »

Πόσο κοστίζει ἕνα θαῦμα;


Διάβασα κάπου:
Ἕνα κοριτσάκι, πῆρε τόν κουμπαρά του κι ἀδειασε τό περιεχόμενο. Μέτρησε τρεῖς φορές τά κέρματά του, γιά νά μήν κάνη κανένα λάθος. Ἦταν ἕνα δολλάριο καί 11 σέντς. Πῆρε τά κέρματα καί πῆγε στό φαρμακεῖο τῆς γειτονιᾶς.
Ὁ φαρμακοποιός, ἐκείνη τήν στιγμή, μιλοῦσε μέ ἕνα καλοντυμένο κύριο καί δέν πρόσεξε τήν μικρή. Τό κοριτσάκι ἔκανε κάποιο θόρυβο μέ τά πόδια του, ἀλλά τίποτε. Τότε πῆρε ἕνα ἀπό τά κέρματά της καί τό χτύπησε  πάνω στό γραφεῖο του.

Διαβάστε περισσότερα »